Adatvédelmi tájékoztató

-


Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) alapján Takács Anikó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozó) - KIREKO - tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre, melyekre tekintettel az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató szükségszerű módosítására, amely a közzétételkor lép hatályba.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Takács Anikó egyéni vállalkozó

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Lehel utca 14. 2/5.

Telephely: 6922 Földeák Vásárhelyi utca 9.

Adószám: 72056255-2-26   

Telefonszám: +36-30/440-1455

E-mail cím: kireko.fulfillment­@gmail.com  

                    info@kireko-fulfillment.hu

Honlap: www.kireko-fulfillment.hu

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A tájékoztatóban foglalt adatvédelmi szakkifejezéseket a GDPR 4. cikke tartalmazza.

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülés, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • vállalkozás:gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

III. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS JELLEMZŐI

1. Elektronikus kommunikáció

Az Adatkezelő a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel. 

Az érintettel megvalósuló - bármely ügyhöz kapcsolódó - elektronikus kommunikáció során a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljük a személyes adatait.

Adatkezelés célja

Kommunikáció közvetlen e-mail küldésével, vagy telefonon keresztül történik. Az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézéshez használjuk. A Vállalkozó kapcsolatfelvételt bármely érintettel kizárólag erre vonatkozó, jogszerű adatkezelési jogalap esetén kezdeményez, az adatvédelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, melyet az érintett a kommunikáció során az Adatkezelő tudomására hoz. Mivel a személyes adatok forrása az érintett, ezért a kezelt személyes adatok végleges köréről a kommunikáció során adunk végleges tájékoztatást.

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés (kötelem) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) is jogalapot ad Vállalkozónak az adatkezelésre. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy amennyiben elektronikus üzenetben megkeresik valamilyen ügyben, akkor a válaszadáshoz és az ügy megoldásához szükséges személyes adatokat kezelje.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre az Adatkezelő és az érintett között, az ehhez kapcsolódó kommunikáció során kezelt személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig, mely általános esetben a szerződés teljesítésétől számított 5 év.

Amennyiben a kommunikáció következtében nem jön létre szerződés, vagy egyéb megállapodás az Adatkezelő és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció végleges lezárását követően töröljük.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése az üzenet megválaszolásának, és így az érintett és Vállalkozó közötti kommunikáció feltétele.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő jogosult megismerni.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő az adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

2. Számlák kiállítása és megőrzése

Az Adatkezelő adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése

 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) bekezdésében és a 169. §-ban, valamint
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Kezelt személyes adatok

Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok, de legalább:

 • név,
 • számlázási cím,
 • adószám
 • számlaszám

Adatkezelés jogalapja

A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése, amely jelen esetben az Áfa tv. 169. § (1) bekezdése.

Személyes adatok forrása

Az érintett.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az Adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó jogosult megismerni.

Adatfeldolgozó

A személyes adatok kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

1. Summa- Draw Könyvelő és Szolgáltató Kft.- a vállalkozás könyvelését végzi

Cím:  4138 Komádi, Új utca 4.

Cégjegyzékszám: 09-09-006201

Adószám: 11622305-2-09

2. KBOSS.hu Kft.  - a számlázás a szamlazz.hu rendszerben történik

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget  vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan

Személyes adatok kezelésének időtartama

A számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a kiállítást követően legalább 8 évig őrizzük meg.

3. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő a szolgáltatása nyújtása érdekében szerződéseket köt együttműködő Partnereivel, melyek lehetnek természetes személyek, valamint jogi személyek.

A szerződött partnereink a megrendelések teljesítése érdekében a saját web shopjukat összekapcsolják az Adatkezelő rendszerével.

Kezelt személyes adatok

A Vállalkozó szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként, szerződött természetes személy nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, kamarai nyilvántartási számát, vállalkozói személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát.

Tekintettel arra, hogy természetes személlyel történő szerződéskötés esetén a személyes adatok forrása az érintett, így a kezelt személyes adatok pontos köréről végleges tájékoztatást a szerződés megkötésekor adunk.

Jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét és beosztását kezeljük.

Adatkezelés jogalapja

Természetes személy: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: szerződés teljesítése

Jogi személy esetén: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az Adatkezelő jogos érdeke az érintett által kapcsolattartóként képviselt szervezettel kialakított együttműködés elmélyítése és fenntartása, amelyhez elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás, ezért szükséges, hogy rendelkezzünk az ehhez szükséges személyes adatokkal.

Személyes adatok forrása

Amennyiben természetes személlyel szerződünk, a személyes adatok forrása az érintett. Jogi személlyel történő szerződéskötés esetén a kapcsolattartói adatok forrása az érintett munkáltatója.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat az Adatkezelő valamint kizárólag azon Adatfeldolgozók kezelik, akik szerződésben foglaltak teljesítésében részt vesznek.

A szerződésben foglaltak teljesítésében jelenleg nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő az adatokat az elévülési idő lejártáig, vagyis általános esetben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig, vagy pénzkövetelések esetén azok megtérültéig kezeli.

A kapcsolattartói adatokat töröljük amennyiben a kapcsolattartó foglalkoztatási jogviszonya a Partnernél megszűnt.

Személyes adatok szolgáltatása

Valamennyi adat megadása önkéntes alapon történik.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő az adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

IV. Tájékoztatás az érintett jogairól

Tájékoztatáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Vállalkozó jelen tájékoztat rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk).

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

1. a) az adatkezelés céljai;

2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;

3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

8. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

9. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezetrészére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra,hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46.cikk szerinti megfelelő garanciákról.

10. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani,kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozójog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 15. cikk)

A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16.cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozatútján történő - kiegészítését.

A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog") (Rendelet 17. cikk)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a)pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvezőjogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerű̋en elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket- annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgószemélyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,illetve másodpéldányának törlését.

3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joggyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványgyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9.cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül,hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6.cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2.Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3.E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4.Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1)bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítőerejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4. Az 1. és 2.pontban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

V. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog(Rendelet 78. cikk)

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelezőerejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

VI. Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait az kireko-fulfillment@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében, a Vállalkozó székhelyére (6800 Hódmezővásárhely, Lehel utca 14. 2/5.) eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. A Vállalkozó az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről a Vállalkozó a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet a Vállalkozónak nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt - a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést,szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Hatályos, 2021. február 1.